A A A

Kurdystan bez miejsca na mapie

Maria Giedz, Kurdystan bez miejsca na mapie (Kurdistan with No Place on the Map), Bernardinum, Pelplin 2010