A A A

Postdoc 1 w projekcie ALCITfem

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w Instytucie Orientalistyki na Wydziale Filologicznym w dyscyplinie nauki o kulturze w zakresie studiów kurdyjskich stanowisko postdoc na okres 30 miesięcy w projekcie badawczym Aktywizm i jego kulturowe i moralne podstawy: alternatywne obywatelstwo i rola kobiet w Kurdystanie i diasporze finansowanego z Funduszy Norweskich, przez Naukowe Centrum Nauki w ramach programu Grieg. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 1) posiadają co najmniej stopień doktora; 2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy; 3) biorą czynny udział w życiu naukowym. Szczegóły w załączniku poniżej. Drugi plik to zgoda na przetwarzanie danych osobowych w konkursie. Prosimy o wypełnienie i odesłanie tego formularza z dokumentacją konkursową.