A A A

Wybrane publikacje

Książki

 

Między ciemnością i światłem. O kurdyjskiej tożsamości i literaturze, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011.

Monografia jest próbą przedstawienia dynamicznego procesu rozwoju kurdyjskiej tożsamości w XX stuleciu, koncentruje się na zagadnieniach kulturowych i literackich. W pierwszej części zatytułowanej Problem Narodu i Narodowej Tożsamości a Kwestia Kurdyjska zostały poddane analizie wybrane teorie dotyczące narodu i narodowej tożsamości w odniesieniu do problemu kurdyjskiego. Praca opiera się w pierwszej kolejności na kulturalistycznych koncepcjach dotyczących narodu w ujęciu Anthony Smitha i Antoniny Kłoskowskiej. Część druga zatytułowana Kurdyjskie Uniwersum Kulturowe przedstawia wybrane zabytki kurdyjskiej tradycji folklorystycznej i klasycznej z uwzględnieniem pojęć takich jak Kurdowie, Kurdystan, język kurdyjski i religia. Część trzecia zatytułowana U Progu Współczesności wprowadza w zagadnienia dotyczące kurdyjskiej historii ostatniego stulecia prezentując polityczną i społeczną rzeczywistość Kurdystanu począwszy od XIX ze szczególnym uwzględnieniem terytorium, które od 1923 roku stało się częścią Republiki Turcji. W drugiej części tego rozdziału zatytułowanym Od Poezji do Prozy przedstawione zostały główne postacie i zagadnienia kurdyjskiego życia literackiego w XX stuleciu stanowiąc szerszy kontekst dla tematów omawianych w kolejnym rozdziale. Część czwarta, Powrót- Literackie Przestrzenie Kurdyjskiej Tożsamości jest analizą twórczości wybranych pisarzy pochodzących z tureckiej części Kurdystanu, piszących zarówno po kurdyjsku jak i po turecku: Yaşara Kemala, Mehmeda Uzuna, Seyita Alpa, Ruşen Arslana i Hesenê Metê. W Zakończeniu zostały podsumowane zagadnienia omawiane w poprzednich rozdziałach ze szczególnym uwzględnieniem kontynuacji kurdyjskiej tradycji literackiej. Książka jest pierwszą w Polsce monografią koncentrującą się na zagadnieniach kurdyjskiej literatury.

 

Opowieści Dengbeży. Baśnie i bajki kurdyjskie ze zbiorów rodziny Calil, tłum z języka kurdyjskiego (dialektu kurmandżi): Joanna Bocheńska, ilustracje: Paulina Krajewska, Wydawnictwo Namas, Poznań 2014.

 

Książka jest próbą pogodzenia publikacji naukowej, stanowiącej opracowanie tekstów źródłowych (w tym przypadku folkloru kurdyjskiego) z pięknym wydaniem adresowanym do szerszej, nie tylko naukowej, publiczności, w tym przede wszystkim do dzieci. Tłumaczenia powstały w ramach projektu Wiedza i Praktyka Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (2011), zaś samo wydanie zostało dofinansowane przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Artykuły:

 

 1. z Renatą Kurpiewską – Korbut, Ciągłość i zmiana. Prezentacja kurdyjskich instytucji kulturalnych w Regionie Kurdystanu w Iraku na bazie materiału zebranego podczas badań terenowych przeprowadzonych w kwietniu i maju 2014, w: Frittilaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies, no. 5, Kraków 06.2014, ss. 22-86
 2. Bila Nivîskar û wêjenas neyên kuştin, w: Wêje û Rexne, nr. 2, Diyarbakir 05.2014, ss. 121-132
 3. Following The Snake. Yezidi Inspirations in Contemporary Kurdish Literature, w: Frittilaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies, no. 3,4, Kraków 03.2014, ss. 122-152
 4. Kurdish Contemporary Literature in Search of Ordo Amoris. Some Reflections on the Kurdish Literary Tradition and Ethics, w: Nûbihar Akademî, no. 1, Istanbul 01.2014, ss. 35-54
 5. The Hidden Truth of a Colonial God. Some Reflections on Edward Said's Orientalism and Hesenê Metê's Sinful Words, w: Frittilaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies, no. 1, Kraków 09.2013, ss. 13-21/tłumaczenie kurdyjskie: Rastiya Veşartî ya Xwedayeke Kolonyal, Li ser Orientalîzma Edward Said û Gotinên gunehkara Hesenê Metê Hin Raman, w: Zarema, no 1, Diyarbakir 05.2014, tłum. Umran Aran, ss. 77-84
 6. What is the source of good and beauty? Ethic and Aesthetic Aspects of Kurdish Fairy Tales from Jalils’ Family Collection, Folia Orientalia no. 50, Kraków 2013, ss. 215-242, tłumaczenie na dialek sorani języka kurdyjskiego: Serçawî çak û cwanî çiye?, in: Jiwar 17-18, Teheran 2014, tłum. Arf Selimi ss. 73-113
 7. Кино веры, надежды и любви. Реализм и метафизика в фильмах Бахмана Кубади, Łazarevskije Cztenija, nr. 2, Moskwa 2013, ss. 150-175
 8. Kurdyjska kultura w poszukiwaniu piękna i tożsamości, Przegląd Narodowościowy no. 1, Zielonogórski University, Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi przy Instytucie Politologii, Zielona Góra 2012, s.127-145
 9. Turkish EU Accession Process from the Kurdish Perspective, in A.Szymański (ed.), Turkey and Europe - Challenges and Chances, The Polish Institute of International Affairs, Warsaw 2012, s. 23-48
 10. We współpracy z rosyjskimi badaczami Noną Szachnazarjan i Igorem Lanczenko Kурдская Мекка? Гора Арарат в восприятии курдов. О символах идентичности Nauczny Żurnal “Diasporas”, 2010, no. 1, Moskwa, s. 152-198
 11. Continuity and change. Kurdish contemporary literature and its quests for identity, International Conference: Change and Stability. State Religion and Politics in the Middle East and North Africa, UNUM, Cracow 2010, s.13-18
 12. Między nadzieją jedności, a doświadczaniem różnorodności. Ewolucja kurdyjskiej tożsamości narodowej w XX wieku, w: B. Grott (ed.): Różne oblicza nacjonalizmów, Polityka-Religia-Etos, NOMOS, Kraków, 2010, s. 461-487

 

Joanna Bocheńska współpracuje także jako ekspert z Fundacją Kazimierza Pułaskiego (www.pulaski.pl) oraz Fundacją Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae (www.fae.pl), wybrane publikacje:

 

 

 1. Sytuacja tureckich Kurdów, a starania Turcji o członkostwo w Unii Europejskiej, Biuletyn Opinie Fundacji Amicus Europae, nr. 12/2008
 2. Pomost między Wschodem a Zachodem. Turecka wizja polityki zagranicznej, Biuletyn Opinie Fundacji Amicus Europae nr 11/2009
 3. Tureckie zmagania akcesyjne kontra europejskie partie i frakcje polityczne, Turkey’s accession struggles versus the European parties and political factions, (Polish and English), nr. 17/09 z dnia 21.10.2009, Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego,
 4. Zmiany w polityce Turcji, Policy Papres nr 36/2009, Fundacji Amicus Europae
 5. Neoosmańska wizja polityki zagranicznej Turcji, Biuletyn Opinie Fundacji Amicus Europae, nr. 9/2011,
 6. Kurdystan iracki – cierpliwe poszukiwanie wolności/Iraqi Kurdistan – a patient search for freedom, (Polish and English), Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego, nr 12/2011
 7. Turcja wobec kryzysu syryjskiego, Biuletyn Opinie Fundacji Amicus Europae, nr. 19/2011
 8. Iracko-kurdyjski konflikt o Kirkuk, Biuletyn Opinie no. 24, Warszawa 2012