A A A

Problemy w badaniach tożsamości kurdyjskiej

08.11.2013

Problemy w badaniach tożsamości kurdyjskiej - kwestionariusze, wywiady swobodne, wywiady standardyzowane, wnioski z badań pilotażowych.

Karol Kaczorowski

 

 

Wraz ze znacznym wzrostem zainteresowania problematyką tożsamości w humanistyce ostatnich dekad XX wieku, zaczęto podkreślać wieloznaczność tego pojęcia. Problemy z konceptualizacją tożsamości związane są nie tylko ze złożonością tematyki, ale także dylematami odnoszącymi się do tego, jakim podmiotom można ją przypisać (np. jednostce, grupie) oraz jaka jest rola wolnej woli owych podmiotów. Trudność w opisywaniu tożsamości widzieli współcześni przedstawiciele nauk społecznych także w przemianach kondycji człowieka, zachodzących w ramach późnej nowoczesności (lub ponowoczesności).

 

O ile gruntowna analiza literatury i mitologii danej grupy może skutecznie prowadzić do wymienienia głównych cech wzorcowej tożsamości zbiorowej o tyle dużo większe problemy może przysporzyć badanie tożsamości przejawiającej się w życiu codziennym. W psychologii najczęściej stosuje się kwestionariusze i testy do zbadania konkretnie zdefiniowanych typów tożsamości, w etnografii najbardziej rozpowszechnioną metodą są wywiad swobodny i wywiad biograficzny. Ta ostatnia metoda wydaje się być najlepsza do badania tożsamości etnicznych mniejszości, gdyż nadaje narracji respondentów dominującą rolę. Podczas badań może się jednak zdarzyć, iż z różnych powodów badani nie poruszą w ogóle interesujących badaczy i badaczki kwestii, a sam sposób prowadzenia wywiadu uznają za krępujący. Wystąpienie będzie zachęcało do dyskusji nad wadami i zaletami róznych metod badań kurdyjskiej tożsamości